• Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Fara
 • Sprievod pred farou
 • Šarbel
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Prvé sväté prijímanie

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého.

Aktuálne informácie

 

Príprava na 1. sv. prijímanie pre žiakov ZŠ v školskom roku 2023/24

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza v treťom ročníku základných škôl a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci skupinkových katechéz pre deti a rodičov raz do mesiaca na fare (Hlavná 81). Naviac majú deti a rodičia navštevovať pravidelné nedeľné sv. omše pre deti v Konkatedrále sv. Mikuláša o 11.30 hod.

Na 1.sväté prijímanie v školskom roku 2023/2024 sa môžete prihlásiť už teraz aj prostredníctvom tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA.

OTÁZKY A ODPOVEDE K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU

SVIATOSŤ ZMIERENIA

 1. Čo je sviatosť zmierenia?

Je to sviatosť, ktorá je znakom odpustenia a našej zmeny, v nej sa odpúšťajú hriechy spáchané po krste.

 1. Čo máme robiť, aby sme sviatosť zmierenia dobre prijali?
  1. Spytovať si svedomie.
  2. Oľutovať hriechy.
  3. Predsavziať si, že viac nezhrešíme.
  4. Vyznať hriechy.
  5. Urobiť nápravu.
 2. Čo je ľútosť?

Bolesť, že sme urazili Boha. Je najdôležitejšia, lebo bez ľútosti nemôžeme dostať odpustenie hriechov od Pána Boha.

 1. Z čoho sa máme vyznať?

Všetko, v čom sa cítime vinní, najmä ťažké hriechy.

 1. Zabudol zamlčal ťažký hriech, čo teraz?

Zabudol: sv. spoveď platná, vyznám ho pri najbližšej spovedi.

Zamlčal: sv. spoveď neplatná, musím zopakovať celú sv. spoveď.

 1. Kto spácha hriech?

Hriech spácha ten, kto prestúpi Boží príkaz.

 1. Ako rozlišujeme hriechy?

Rozlišujeme ich na smrteľné, čiže ťažké a všedné, čiže ľahké.

 1. Kto spácha ťažký smrteľný hriech?

Ten, kto prestúpi Boží príkaz:

 1. celkom vedome,
 2. celkom dobrovoľne,
 3. vo veľkej veci

SVIATOSŤ  OLTÁRNA

 1. Čo je sviatosť Oltárna?

Telo a Krv Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína.

 1. Ktoré sú hlavné časti sv. omše?

Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

 1. Čo sa stalo na Ježišove slová: „Toto je moje Telo ... Toto je moja krv“?

Chlieb sa premenil na skutočné Ježišovo Telo a víno na skutočnú Ježišovu Krv.

 1. Čo je sväté prijímanie?

Prijatie Ježišovho Tela vo Sviatosti Oltárnej.

 1. Čo sa vyžaduje, aby sme mohli ísť na sv. prijímanie?

Byť bez ťažkého hriechu, mať správny úmysel a hodinový pôst.

 1. Čo poviem, ak mi kňaz podá Hostiu?

Na slová kňaza „Telo Kristovo“, odpoviem „Amen“

 1. Čo máme robiť po sv. prijímaní?

Zotrvať istý čas v modlitbe, pokloniť sa nášmu Pánovi, poďakovať mu, obnoviť svoju lásku k nemu a prosiť ho o pomoc pre seba a iných.

MODLITBY A PRAVDY VIERY

OTČE NÁŠ, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

ZDRAVAS', MÁRIA, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

VERÍM V BOHA, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

SLÁVA OTCU i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

5 CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

6 HLAVNÝCH PRÁVD

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.
 • SVIATOSTI

krst

birmovanie

Eucharistia

pokánie

pomazanie chorých

posvätný stav

manželstvo

10 BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

7 HLAVNÝCH HRIECHOV

Pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť

ĽÚTOSŤ

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Domáca úloha na detskú sv. omšu

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty