norwaygrants
po-kraj
Farnosť sv. Mikuláša

Supported by a grant from Norway
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
Spolufinancované z štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Názov projektu: Priateľstvo a pomoc bez hraníc
Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Výška NFP: 73 865 EUR

Cieľom projektu je znížiť existujúce bariéry cezhraničnej spolupráce. Jedinečnosť projektu je vo vytvorení partnerskej siete na zabezpečenie aktívnej spolupráce partnerov z SK a UA v oblasti rozvoja prihraničného rozvoja. Hlavným a dlhodobým očakávaným dopadom projektu je vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí, zachovanie kultúrnych a historických špecifík územia, prehlbovanie integrovaného cezhraničného rozvoja a zvýšenie povedomia o prihraničnom regióne.

Výsledky projektu:

    • zachovanie kultúrnych a historických špecifík regiónu,
    • riešenie spoločných sociálnych problémov zraniteľných skupín obyvateľov prihraničnej oblasti inovatívnym spôsobom,
    • podpora spoločných a vzájomných prístupov na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré prispievajú k rozvoju prihraničného územia,
    • realizácia aktivít „ľudia ľuďom“, ktorých sa zúčastní široká verejnosť.

 

Zámerom projektu je podporiť vytváranie nových medziľudských kontaktov predovšetkým medzi deťmi, mladými dospelými a študentmi zo Slovenska a Ukrajiny za účelom prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju hraničného regiónu.