• Vysviacka
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Fara
  • Sprievod pred farou
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • S biskupom
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Spoločná fotka pred farou
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Úvod

 

 

V konkatedrále máme možnosť si zakúpiť formou milodaru knihy od nášho dekana, ktoré vydal počas koronavírusu  

Úradné hodiny - Kancelária:

 V prípade najnutnejších prípadov je kancelária otvorená takto: pondelok, streda, piatok od 10.00-11.30, 16.00-17.30, utorok a štvrtok od 16.00-17.30, 

Máme voľné intencie od decembra, ktorí máte záujem, môžete aj cez telefón nahlásiť úmysly. 

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý sa výlučne používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

 

Pomôžete s opravou fasády konkatedrály?

V kostole je pokladníčka pri sv. Jozefovi

 

Noc kostola - Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II.

V sobotu 5.12.2020 vás pozývame na Noc kostola - Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II. Program, ktorý začína sv. omšou o 18.00 hod., nájdete na plagáte. Duchovná
 bnova farských spolupracovníkov (lektori, rozdávatelia sv. prijímania, kantori, žalmisti, animátori, kostolníci, kurátori, latinský zbor) bude tohto roku v rámci Noci kostola.

Noc kostola možno sledovať aj online: https://youtu.be/0jfaTEHOxyY

 

Týždeň Cirkvi pre mládež v Prešove

V dňoch 16.-22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mladých. Z iniciatívy o. dekana Jozefa Dronzeka farnosti mesta Prešov spolu s rehoľníkmi pripravili online program na tento týždeň.

Nedeľa 22.11.2020

15:00 Biblická meditácia "Využívajte čas" (Ef 5,15) – o. Martin Harčár, kaplán UPeCe v Prešove - https://youtu.be/bDdmpK_6YzY

18:00 Svätá omša - Michal Škulka, kaplán farnosti sv. Mikuláša v Prešove - https://youtu.be/m167yeo4D5c

Po svätej omši - Diskusia: V tajomstve smrti vidieť život - o. Anton Janič, farár farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove - https://youtu.be/-tZUor-YjaE

Katechéza zo soboty: Modlitba ako cesta k svätosti - P. Ján Benkovský, SJ - https://www.youtube.com/watch?v=M0-HCf984SI

Krížová cesta s myšlienkami Christus vivit a s obrazmi Prešovskej Kalvárie z piatku - https://www.youtube.com/watch?v=LgGvk0quXLs

Mládežnícka sv. omša s katechézou: Ježiš a bohatý mladík - o. Michal Škulka - https://www.youtube.com/watch?v=62ouoIux_S4

Koncert Hudba bez hraníc - Muzyka bez granic zo štvrtka 19.11.2020 - https://www.youtube.com/watch?v=eQlNVZHKVzA&t=20s

Adorácia od Saleziánov zo štvrtka -  FB Saleziáni - https://www.facebook.com/salezianipresov/videos/365695131187471

Diskusia zo stredy 18.11.2020: Odvaha mladého kresťana podľa Tolkienovho Pána prsteňov - o. Pavol Hrabovecký, prodekan TF KU

https://youtu.be/RIE1nBFR6ms

Katechéza z pondelka 16.11.2020 Povolanie k svätosti P. Gabriel Prievalský, OFM

https://youtu.be/iOgHf5-uG3o

 

 

Detské sv. omše

Pôstna aktivita pre deti

1. Obdĺžnik v hornej časti je určený pre meno dieťaťa.

2. Celé srdce je rozdelené na 6 pôstnych týždňov. V jednotlivých častiach sú nakreslené kvietky a plamene sviečky, určené na vyfarbovanie. Ak sa v daný deň podarí dieťaťu spraviť dobrý skutok, môže si vyfarbiť kvietok. Ak sa pomodlí akúkoľvek modlitbu, vymaľuje si plamienok. Ako inšpirácia Vám môžu poslúžiť príklady dobrých skutkov a duchovných aktivít uvedených vedľa srdca. Kreativite sa však medze nekladú: môžete si spoločne vybrať iný druh modlitby či vymyslieť vlastný dobrý skutok.

3. Pôstna aktivita začína v prvý deň pôstu (Popolcová streda), kedy začíname vyfarbovať kvietky a plamienky v prvom týždni. Pôstne nedele nerátame medzi pôstne dni. Každú nedeľu si totiž pripomíname Pánovo zmŕtvychvstanie a Jeho víťazstvo nad smrťou. Nevyfarbujeme teda kvietky a plamienky a namiesto toho vždy v nedeľu vymaľujeme (červenou farbou) časť srdca s názvom príslušného týždňa, v 1. pôstnu nedeľu - 1. pôstny týždeň, atď. 40 dňový pôst končí na Bielu sobotu, kedy by malo byť celé srdce zaplnené (premenené) modlitbou a dobrými skutkami a tak pripravené na Veľkonočné posolstvo.

Pôstna aktivita pre deti (po kliknutí na odkaz)

Čítať ďalej: Detské sv. omše

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov,
od 1.10.2017 Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Sídlo:
Hlavná 81, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., farár a dekan

Kontakty:
Telefón: 051/7733500, 0918 350 484
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.presov.rimkat.sk


IČO: 17147000

DIČ: 2021225800

IČ DPH: SK2021225800

 

Zapísaná v Zozname cirkevných organizácií Ministerstva kultúry SR


Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu IBAN: SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Zákazky

Zákazka 1

Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - "Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša - I. etapa"

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715.

Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa 25.05.2018

Verejný obstarávateľ v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so súťažnými podkladmi súčasne zverejňuje prílohy súťažných podkladov v editovateľných formátoch aj na svojej web stránke dňa 25.05.2018

Dokumenty:

 

Zákazka 2

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní "Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove"

Dokumenty na stiahnutie:

Zákazka 3

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša - reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Č. obstarávania: 12960 - WYP

Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018

Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém - § 49, ods. 6, reverzný postup - § 114, ods. 9

Dokumenty na stiahnutie:

Zákazka 4

Predmet zákazky: Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie - reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou - priame zadanie zákazky

Dokumenty:

Zákazka 5

Predmet zákazky: Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Dokumenty:

Zákazka 6

Predmet zákazky: Reštaurovanie výtvarných súčastí Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 - I. etapa

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Dokumenty:

Zákazka 7

Predmet zákazky: Reštaurovanie empory chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Dokumenty:

Farská budova

Bola vystavená r. 1780. V r. 1985-1986 bolo treba nevyhnutne pristúpiť ku generálnej obnove, aby zodpovedala všeobecnému štandardu. V rámci generálnej obnovy farská budova dostala novú elektrifikáciu, nový vodovod, vnútornú úpravu, v r. 1987 ústredné vykurovanie, vonkajšiu výmaľbu, vydláždenie chodby travertínom, celé vnútorné zariadenie kancelárie, schodište obložené dreveným cokľom, nové sociálne zariadenia atď. Posledné  úpravy sa udiali  za pôsobenia dekana  Jozefa Dronzeka od roku 2010 a síce: zbúranie starých maštalí na dvore,  úprava jedálne a  kuchyne na  prízemí,  výmenná nábytku  v  kancelárií. vyčistenie a otvorenie pivnice pre mládež U NIkodéma, ďalej    fasáda zo strany Hlavnej  ulice,  výmena  strechy,  úprava bývania pre  kaplánov, výmenná  schodišťa za  dubové, fasáda zo strany od dvora, nová prípojka kanalizácie zo strany od  Jarkovej. 

Duchovná správa obhospodaruje aj tieto kultové objekty:

KALVÁRIA a KOSTOL SV. KRÍŽA NA KALVÁRII
KOSTOL SV. KRÍŽA NA CINTORÍNE (1790)
KAPLNKA SV. ONDREJA NA VYDUMANCI
KAPLNKA SV. ANNY NA DÚBRAVE ( 1904 )
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA NA SURDOKU
KOSTOL SV. DONÁTA NA CEMJATE
KAPLNKA SV. JOZEFA MOSCATIHO V NEMOCNICI

Návšteva Konkatedrály sv.Mikuláša

Navštívte  Konkatedrálu sv.Mikuláša - možnosť  výstupu na vežu, exkurzia so sprievodcom. Hľadáme dobrovoľníkov na službu na veži konkatedrály.

Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK
14:00 - 16:00
19:00 - 21:00
SOBOTA - NEDEĽA
19:00 - 21:00
Počas nepriaznivého počasia veža ZATVORENÁ!
Dobrovoľný príspevok na pokrytie režijných nákladov 1€.

Organizované skupiny je možné nahlasovať:

  • emailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
  • alebo telefonicky (pani Vernarská) 0908 987 319

Kontakt

COVID obmedzenia

Adresa:

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Kostol: +421 51 77 25 090


Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

V prípade nutnosti pravdaže po dohode aj mimo úradných hodín.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30

Ut.: 16:00-17:30

Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30

Štv.: 16:00-17:30

Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Knižnica - Výpožičný čas:

Každú stredu od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je knižnica zatvorená.


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet: 4008008582 / 7500

Zaujímavé odkazy

Zaujímavé stránky:

Farnosti:

Cirkevné školy:

Farská knižnica

Farská knižnica sa nachádza  v budove  Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici 77.

Výpožičný čas:
Každú stredu od 16.00 hod. do 17.00 hod.
Počas prikázaných a štátnych sviatkov je knižnica zatvorená.

Za účelom sprístupnenia informácii sme zriadili e-mailovú adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde môžete dostať odpovede na svoje prípadné otázky. V tejto dobe sa  knižnici  venuje dobrovoľníčka p.Anna  Krivdová.

Knižnica obsahuje vyše 2000 titulov kníh, môžete tu nájsť životopisy, knihy na rozjímanie, náučnú literatúru, beletriu s kresťanskou i svetskou literatúrou, poéziu i knihy pre deti. Taktiež si môžete vypožičať videokazety.

O nových tituloch kníh Vás budeme priebežne informovať. 

Sociálna oblasť

Naša viera nás učí milovať všetkých ľudí. Pozýva nás byť pozorným na to, čo oni sú a rešpektovať ich. My nie sme na to aby sme „obracali ", ale aby sme evanjelizovali, učili, objasňovali a milovali.

My sme len na ceste.

Láska k blížnemu je cestou, aby sme stretli Boha. A zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči Bohu. ( Benedikt XVI.)

Farnosť sv.Mikuláša je spoločenstvo, ktoré nežije iba v kostole. Žije aj vzťahmi, ktoré sa vyznačujú dávaním aj prijímaním. Tomu odpovedá aj činnosť spoločenstiev a jednotlivcov v sociálnej oblasti, ktorá sa rozčlenila na tieto časti:

Charita - zbierka šatstva ( podľa potreby aj zbierka nábytku, zariadenia a detských vecí)

Funguje tri dni v týždni v Katolíckom kruhu: pondelok, streda, štvrtok od 9.00 - 10.00 hod.

Vchod je zo Šarišskej ulice.

na začiatok

Človek pre človeka, n.o., Jarková č.77, Prešov

Od r.2005 sa venuje deťom zo sociálne slabých rodín.

V r. 2008 to boli jednodňové akcie v jednotlivých mesiacoch, ktoré vyvrcholili týždňovým pobytom v auguste, ktorého sa zúčastnilo 50 detí, 10 animátorov, kňaz a 3 členovia realizačného tímu.

Akcie sú doplňované spoločnou účasťou na nedeľnej sv omši o 18.00 hod.

V r. 2009 je to už pravidelné každodenné stretávanie spojené s doučovaním a formáciou detí.

Prehľad činností a informácií na www.clovekprecloveka.sk

na začiatok

Charitatívna činnosť sestier Congregatio Jesu v Sancta Maria, Konštantínova č. 2, Prešov

Obnovenie činnosti sestier v charitatívnej oblasti začalo pred 7 rokmi  po  príchode  dekana Jozefa  Dronzeka - bola to najmä potravinová pomoc na Vianoce a Veľkú noc, ktorá pretrváva doteraz. Pred 3 rokmi sa začali venovať týraným ženám a obetiam domáceho násilia. Vzhľadom na to, že je to veľmi aktuálny problém dnešnej doby na celom Slovensku, Congregatio Jesu založila v Bratislave Občianske združenie MAGIS, ktoré riadi a koordinuje túto činnosť oficiálne aj v Prešove. Pre túto činnosť spravuje OZ MAGIS 2 izbový byt, ktorý mu poskytlo mesto a je to oficiálne uvedené ako krízové centrum, ktoré je k dispozícii pre matky s deťmi. Pravidelné stretnutia žien a detí z uvedenej skupiny sa konajú vo štvrtok o 16.00 hod.

Telef. kontakt v prípade potreby je: 0915 245 486.

na začiatok

Dobrovoľnícka činnosť - začala ako nová oblasť vo farnosti v novembri 2008

Poslaním Kristovho učenia nie je len "nerobiť zlo", ale "milovať", a teda "konať dobro".

Členíme ju na návštevy v nemocnici:

Pre praktické naplnenie tohto učenia ponúkame v našej farnosti sv. Mikuláša v roku 2009 možnosti realizácie kresťanskej lásky v nemocnici formou dobrovoľníckej činnosti. Sú to pravidelné stretnutia, modlitby a rozhovory s pacientami. Aj keď sa to rozbieha pomaly chceme touto formou vysloviť poďakovanie tým ženám-dobrovoľníčkam, ktoré našli odvahu ísť do nemocnice a dávať zo svojich darov.
Ďakujeme za ľudský kontakt, povzbudenie a podporu pacientov. Vzhľadom na to, že pribudli ďalšie dobrovoľníčky  v návštevnej službe pacientov v nemocnici , požiadala RKC, Farnosť sv. Mikuláša v Prešove vedenie FNsP J.A.Reimana o  možnosť vzniku Dobrovoľníckej služby v nemocnici.
Vedenie Fakultnej nemocnice vyjadrilo súhlas a uzavrelo v marci 2010  s RKC, Farnosťou sv. Mikuláša v Prešove Zmluvu o spolupráci.
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca na projekte „ Dobrovoľnícka návštevná služba
chorým vo FNsP J.A.Reimana v Prešove“.
Konkrétne sa jedná o návštevy hospitalizovaných pacientov na oddeleniach : Doliečovacie a oddelenie dlhodobo chorých, Geriatria, Oddelenie Klinickej onkológie, Oddelenie Radiačnej onkológie.
Momentálne chodí do nemocnice 12 dobrovoľničiek, ktoré navštevujú pacientov na uvedených oddeleniach. Vyjadrujeme vďaku za túto ich obetavú službu a pri spoločných modlitbách im vyprosujeme zdravie a silu aby to mohli vykonávať aj naďalej.
Zároveň oslovujeme aj ďalších veriacich, ktorí cítia potrebu byť tu pre iných, vedia si nájsť čas pre pacientov a chcú im dávať zo svojich darov.
Ponuka možnosti stať sa dobrovoľníkom platí stále...

 

 

 

na začiatok

Dekanát

dekanát

Pobyt v Taliansku

Centrum pre duchovné povolanie ERA

Duchovno – formačný pobyt v Taliansku

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku , aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie.
Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie.
Kontakt : Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov

Jozef Mihaľ, bližšie informácie : tel. 0911 487 341, konkatedralapo@gmail.com

 

 

Kontakt

COVID obmedzenia

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Pieseň Sv. Mikuláš

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania